• 6
  • 5
  • 1
  • 2
  • wowslider.net
  • 4

IDÉ- OCH UTVECKLINGSGRUPPEN

 

Idé- och utvecklingsgruppen behöver DIG som medlem

Nu behöver vi Dig. IoU har ambitionen att vara en förening för alla som vill att vår bygd utvecklas, och samtidigt bevarar det vi har av kulturhistoria och traditioner. Det skall vara en förening för Dig som har egna utvecklingsidéer och behöver stöd i detta.

Oavsett om Du vill stödja oss aktivt genom eget arbete och idéer eller om Du föredrar en mer passiv roll så behövs Du som medlem.

Tillsammans kan vi åstadkomma underverk.

Stöd oss genom bli medlem! ALLA behövs!

För 2022 är avgiften 100 kronor. Vi ser helst att avgiften betalas via swish-nummer: 1230200642 men det går även att betala via plusgiro: 493296-8. Ange tydligt Ditt namn och Din e-post-adress vid betalning.

Mer information om Idé- och Utvecklingsgruppen och vad som händer, hittar Du på Facebook / offentlig grupp (www.facebook.com/ide- o utvecklingsgruppen), Facebook / evenemangsplanerare (www.facebook.com/IoUKarlholmsbruk) eller på portalen www.karlholm.nu

 

Verksamhetsplan 2022, Idé- och utvecklingsgruppen Karlholmsbruk

•  Renovera Bagarstugan, om sökta medel beviljas.
•  Verka för att utöka uthyrningen av Bagarstugan.
•  Att tillsammans med Tierps Kommun komma fram till en lösning om löpande skötsel i och runt dammen.
•  Bevaka Tierps kommuns återskapande av parkyta mellan kvarn, smedja och Karlholm Strand.
•  Bevaka att Tierps Kommun följer skötselplanen för Fisketrappan.
•  Verka för att få flera medlemmar som vill vara aktiva samt värva nya medlemmar.
•  Underlätta arbetet med Medlemsregister och information till våra medlemmar.
•  Skaffa Swish till föreningen.
•  Marknadsföra vår förenings arbete.
•  På sikt kunna skapa en Hälsans stig i och runt Karlholm.
•  Utöka samarbetet med Kultur- och Guidegruppen.
•  Fortsätta ordna med belysning vid broarna till ön vid dammen.
•  Fortsätta att vara behjälpliga till Tierps Kommun när fontänen i dammen sätts ut och tas upp. 

 

 

Styrelsen 2022

Ordförande:  Ulla-Marie Keddyson

Vice ordförande:  Filip Henriksen
Kassör:  Magnus Johansson
Sekreterare:  Christina Gustafsson
Ledamot:  Vakant
Ersättare:  Tomas Eriksson
Ersättare:  Linda Fougman

E-post till styrelsen: iou@karlholm.nu

 

 
– – –
 

Kontaka Idé- och Utvecklingsgruppen

E-post: iou@karlholm.nu

 

 

En liten tillbakablick

Idé- & Utvecklingsgruppen bildades hösten 1990. Kyrkoherde Svenny Hellström hade inbjudit till möte i Folkets Hus en lördag på temat vad kan kyrkan göra i en krissituation. Deltagande var bl.a. företrädare för Uppsala stift, Länsstyrelsen, Företagen, Tierps kommun samt föreningslivet. Vad vi inte visste då var hur allvarligt läget var i boardindustrin. Krisen närmade sig.

Gruppen hade sitt första sammanträde i januari 1991.

Sammansättningen på gruppen var företrädare för företagen, fackliga representanter, kommunen, kyrkan, frikyrkan, skolan samt föreningsrepresentanter. Ordförande Svenny Hellström, vilken fortsatte till augusti 1995.

Idé- & Utvecklingsgruppen tog initiativ till flera uppvaktningar hos arbetsmarknadsdepartementet, länsstyrelsen tillsammans med företrädare för kommunen, men 1992 beslutade Rottneros Board AB att lägga ner verksamheten i Karlholm och det var många som fick gå hem i december 1992.

Under den svåra tid när många var arbetslösa startade idégruppen caféverksamhet i Vita Magasinet. En dag i veckan med olika program, övriga dagar öppet för enkel samvaro över en kopp kaffe. Till denna verksamhet hade Svenny Hellström sökt och erhållit ett strukturbidrag från stiftet. Vi hade även en ALU-anställd.

I början av 1993 startade några anställda upp boardtillverkningen igen, men i liten skala. Företaget sysselsätter ca. 170 anställda och ägdes av IKEA.

Tidigare Polar Cup AB, nu med ägarnamnet Huhtamaki Sweden AB sysselsatte ca: 100 personer. Huhtamaki Sweden AB har flyttade verksamheten utomlands i slutet av 2008 och lokalerna står nu tomma.

Arbetet inom idé & Utvecklingsgruppen har präglats av att behålla servicen på orten. Många orosmåln har tornats upp under den svåra tiden i början och i mitten av 90-talet. Apoteksförrådet, Folktandvården, posten och banken, brandkåren har lagts ner. Vi har protesterat och uppvaktat, men resultatet har blivit post i butik samt bankuttag på bl.a. Preem. Det fungerar, men är inte detsamma. Tomma lokaler och färre anställda. Vårt mål är ju att behålla samt att utöka servicen så att fler vill bo och arbeta i Karlholm, speciellt att våra ungdomar blir kvar.

Våren 1996 ändrade vi inriktningen en del inom idégruppen. Då våran ordförande flyttade gjorde vi om organisationen inom gruppen. Ett arbetsutskott utsågs, därefter bildades 3 arbetsgrupper. En med inriktning på turism, en med hantverk, och en med kvarnen, vilken då stod under reparationsarbete.

Idé & Utvecklingsgruppen är remissorgan i en del planärenden från kommunen samt från vägverket angående gång och cykelvägen.

Många tomma lägenheter var oroande. Vad kan vi göra? I samarbete med Tierpsbyggen startade Karlholmsprojektet där alla engagerade sig i gruppen. Vi gick ut med en enkät som besvarades av 250 hushåll. 95% svarade att de ville medverka att lyfta Karlholm.

Mål 4-projektet nätverksbyggande mellan företagare.